Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε τις Πρακτικές πληροφορίες που δημιουργήθηκαν από το δίκτυο PANACEA, ακολουθώντας την κοινή φόρμα που έχει αναπτυχθεί από EIP-AGRI.

Η επικοινωνία σχετικά με τα έργα, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα είναι πολύ πιο εύκολη μέσω της χρήσης μιας κοινής μορφής. Η κοινή μορφή του EIP-AGRI διευκολύνει τη ροή γνώσεων σε καινοτόμα, προσανατολισμένα στην εφαρμογή έργα από την αρχή μέχρι το τέλος του έργου. Η χρήση αυτού της μορφής επιτρέπει επίσης στους αγρότες, τους συμβούλους, τους ερευνητές και όλους τους άλλους παράγοντες σε ολόκληρη την ΕΕ να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους.