Η βιοοικονομία περιλαμβάνει την παραγωγή ανανεώσιμων βιολογικών υλών και τη μετατροπή αυτών των υλών, των υπολειμμάτων, των υποπροϊόντων και των παράλληλων ροών τους σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας, όπως τρόφιμα, ζωοτροφές, βιο-προϊόντα και βιο-ενέργεια. Είναι μια ουσιώδης εναλλακτική λύση στην παρούσα οικονομία μας που βασίζεται στα ορυκτά, και εξαρτάται από την περιορισμένη προσφορά μη ανανεώσιμων πόρων στον πλανήτη, όπως το πετρέλαιο και ο γαιάνθρακας.

Η βιο-οικονομία χαιρετίζεται ως το επόμενο κύμα της οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ και αναμένεται να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για καινοτομία, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, ώστε να συμβάλει στην εκ νέου βιομηχανοποίηση της Ευρώπης. Αντί να χρησιμοποιούνται μη ανανεώσιμοι πόροι, όπως το πετρέλαιο και ο γαιάνθρακας, φυτικά υλικά καθώς και αστικά και ζωικά απόβλητα – βιομάζα – μπορούν να μετατραπούν σε ηλεκτρική ενέργεια, καύσιμα, πλαστικά και σε βασικά συστατικά των χημικών διεργασιών.

Το τμήμα της βιο-οικονομίας που χρησιμοποιεί βιομάζα, καλλιέργειες και υπολείμματα από τη γεωργία, τη δασοπονία και τη βιομηχανία τροφίμων για την παραγωγή υλικών, βιοχημικών, βιοκαυσίμων και ενέργειας ορίζεται ως οικονομία βασισμένη στη βιομάζα (μέρος της βιο-οικονομίας που δεν αφορά τρόφιμα). Οι ΜΤΚ και τα υπολείμματα τους χρησιμεύουν ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιο-προϊόντων και βιοενέργειας.