Το μοντέλο καινοτομίας στο πλαίσιο του EIP-AGRI προχωράει περισσότερο επιταχύνοντας τη μεταφορά γνώσης από το εργαστήριο στην πράξη. Το EIP-AGRI ακολουθεί το «μοντέλο διαδραστικής καινοτομίας», στο οποίο συμμετέχουν συγκεκριμένοι φορείς (π.χ. αγρότες, σύμβουλοι, ερευνητές, επιχειρήσεις κ.λπ.) για να συνεργαστούν σε έργα πολλαπλών φορέων ώστε να βρουν λύση για κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα ή να αναπτύξουν μια συγκεκριμένη δυνατότητα.

Στις επονομαζόμενες Επιχειρησιακές Ομάδες, θα γεννηθούν νέες απόψεις και ιδέες και οι υπάρχουσες σιωπηρές γνώσεις θα ενσωματωθούν σε συγκεκριμένες λύσεις που θα υλοποιηθούν ταχύτερα. Μια τέτοια προσέγγιση θα τονώσει την καινοτομία από όλες τις πλευρές και θα βοηθήσει επίσης να γίνει πιο στοχευμένη η ερευνητική ατζέντα.

>Οι Επιχειρησιακές Ομάδες είναι ομάδες σε τοπικό επίπεδο με ανθρώπους που έχουν διαφορετικό υπόβαθρο – όπως αγρότες, ερευνητές, σύμβουλοι, επιχειρήσεις, ΜΚΟ – που δημιουργούνται για να βρουν μια καινοτόμο λύση σε ένα κοινό πρόβλημα ή να δοκιμάσουν μια καινοτόμο ιδέα στην πράξη. Τα αποτελέσματα και οι γνώσεις που αναπτύσσονται από μια Επιχειρησιακή Ομάδα πρέπει να μοιράζονται μέσω του δικτύου EIP-AGRI, ώστε να ωφελείται ολόκληρος ο τομέας.

Η Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ παρέχει ιδιαίτερες ευκαιρίες για τη σύσταση και τη χρηματοδότηση επιχειρησιακών ομάδων κατά την περίοδο 2014-2020. Αυτό γίνεται μέσω των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης που αναπτύσσονται σε κάθε κράτος μέλος ή περιοχή. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να προσφέρουν οικονομική υποστήριξη σε Επιχειρησιακές Ομάδες που επιθυμούν να αναπτύξουν, να δοκιμάσουν και να εφαρμόσουν καινοτόμες προσεγγίσεις.

πί του παρόντος, περισσότερες από 300 Επιχειρησιακές Ομάδες λειτουργούν στην ΕΕ. Το PANACEA θα έρθει σε επαφή με τις Επιχειρησιακές αυτές Ομάδες που επικεντρώνονται σε μη τροφικές καλλιέργειες και θα τις εμπλέξει στις εκδηλώσεις του δικτύου για τις αλυσίδες παραγωγής προϊόντων υψηλής αξίας σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.