Τα Θεματικά Δίκτυα αποτελούν μια ιδιαίτερη μορφή έργων πολλαπλών φορέων που προωθούνται από το πρόγραμμα EIP-AGRI και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” της ΕΕ, και ασχολούνται με ένα συγκεκριμένο θέμα. Φέρνουν σε επαφή ανθρώπους από την επιστήμη και την πρακτική για να δημιουργήσουν χρήσιμα και πρακτικά αποτελέσματα. Τα θεματικά δίκτυα χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος “Ορίζοντας 2020”.
Τα θεματικά δίκτυα έχουν δύο κύριους στόχους:

  • Τη συλλογή υφιστάμενων επιστημονικών γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών που βρίσκονται κοντά στην εφαρμογή, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμες για την υλοποίηση από τους αγρότες και τους δασοκτήμονες.
  • • Τη μετάφραση αυτών των γνώσεων σε υλικό εύκολα κατανοητό για τον τελικό χρήστη, όπως σύντομες, ενημερωτικές προτάσεις και λύσεις (περιλήψεις πρακτικών), φυλλάδια, οδηγίες και οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.). Το υλικό αυτό θα διατίθεται και μετά τη λήξη του έργου μέσω των κύριων διαύλων διάδοσης που χρησιμοποιούν συχνά οι αγρότες, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας του EIP-AGRI.

Εκτός από το PANACEA, άλλα Θεματικά Δίκτυα χρηματοδοτούνται επίσης από το πρόγραμμα ”Ορίζοντας 2020”. Μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες τους, να εγγραφείτε για να λαμβάνετε νέα τους, να είστε σε επαφή μέσω των λογαριασμών τους σε κοινωνικά δίκτυα σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Δίκτυα σε οριζόντια θέματα

AGRI-SPIN: Space for Agricultural Innovation.

HNV-link: High Nature Value Farming: Learning, Innovation and Knowledge.

SMART-AKIS: European Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS) towards innovation-driven research in Smart Farming Technology.

AGRIFORVALOR: Bringing added value to agriculture and forest sectors by closing the research and innovation divide.

AFINET: Agroforestry Innovation Networks.

Inno4Grass: Shared Innovation Space for Sustainable Productivity of Grasslands in Europe.

SKIN: Short supply chain Knowledge and Innovation Network.

Δίκτυα για καλλιέργειες

OK-Net-Arable: Organic Knowledge Network Arable.

FERTINNOWA: Transfer of INNOvative techniques for sustainable WAter use in FERtigated crops.

WINETWORK: Network for the exchange and transfer of innovative knowledge between European wine-growing regions to increase the productivity and sustainability of the sector.

EUFRUIT: EU Fruit Network.

CERERE: CEreal REnaissance in Rural Europe: embedding diversity in organic and low-input food systems.

Δίκτυα για το ζωικό κεφάλαιο

HENNOVATION: Practice-led innovation supported by science and market-driven actors in the laying hen and other livestock sectors.

EuroDairy: A Europe-wide thematic network supporting a sustainable future for EU dairy farmers.

4D4F: Data Driven Dairy Decisions 4 Farmers.

EU PiG: EU Pig Innovation Group.

SheepNet: Sharing Expertise and Experience towards sheep Productivity through NETworking.