Ανοιχτά Δεδομένα της Έρευνας

Οι δραστηριότητες του Δικτύου PANACEA συμμορφώνονται με την Πολιτική Ελεύθερης Πρόσβασης του προγράμματος Horizon 2020 και τις Κατευθυντήριες Γραμμές του Οδηγού για τα Ανοιχτά Δεδομένα της Έρευνας.
Το Σχέδιο Διαχείρισης Δεδομένων του PANACEA περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το έργο συνδέεται με το EIP-AGRI, καθώς και με την Ευρωπαϊκή θεματική εφαρμογή συγκέντρωσης agINFRA προκειμένου να διαδώσει τα ερευνητικά του αποτελέσματα στα σχετικά Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια κανάλια, όπως το OpenAIRE, και τα Παγκόσμια Ανοιχτά Δεδομένα για την Γεωργία και την Διατροφή-GODAN και Big Data Europe.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε επιστημονικές εκδόσεις και ερευνητικά δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας του Δικτύου PANACEA στο OpenAIRE.