Ο ρόλος των βιο-προϊόντων ως εναλλακτικών λύσεων έναντι των αντίστοιχων προϊόντων από ορυκτά καύσιμα και η σημασία τους για την ανάπτυξη μιας αειφόρου οικονομίας με βάση τα ανανεώσιμα υλικά στην Ευρώπη έχουν αναγνωριστεί στη στρατηγική ΕΕ 2020 και στην στρατηγική ““Καινοτομία για τη βιώσιμη ανάπτυξη: Βιο-οικονομία για την Ευρώπη”.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφιερώνει πόρους για να μελετήσει καλύτερα τη συνολική βιομάζα που διατίθεται στην Ευρώπη και τις χρήσεις της και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των βιολογικών λύσεων μέσω αναλύσεων κύκλου ζωής. Η Επιτροπή διεξήγαγε Ανασκόπηση της Στρατηγικής για τη Βιο-οικονομία και του σχετικού σχεδίου δράσης της το 2017 και θα το ανανεώσει το 2018.

Η Ευρώπη διαθέτει ορισμένες καθιερωμένες παραδοσιακές βιομηχανίες βιο-προϊόντων , σε τομείς όπως η γεωργία, τα τρόφιμα, οι ζωοτροφές, οι φυτικές ίνες, οι δασικές βιομηχανίες, οι βιομηχανίες χαρτοπολτού και χαρτιού και προϊόντων ξύλου, οι βιομηχανίες χημικών, βιοκαυσίμων και βιοενέργειας. Εκτιμάται ότι η ευρωπαϊκή βιο-οικονομία είναι μια αγορά μεγέθους 2 τρισεκατομμυρίων €, που απασχολεί περίπου 22 εκατομμύρια ανθρώπους, με καλές προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξης και δείχνει περισσότερο από υποσχόμενη.

Source: JRC, Bioeconomy Report 2016, EUR 28468 EN – 2017

Η μετάβαση προς μια οικονομία βασισμένη στη βιομάζα έχει μεγάλες δυνατότητες όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, την ανάπτυξη της υπαίθρου και τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά, αλλά απαιτεί την αντιμετώπιση πολλών θεμάτων, όπως 1) η επιτυχής εμπορική προώθηση αειφόρων προϊόντων με ισχυρό δυναμικό αγοράς, 2) η αξιόπιστη και προσιτή προμήθεια αειφορικά παραγόμενης βιομάζας και 3) η καλύτερη σύνδεση μεταξύ των παραγωγών βιομάζας και της μεταποιητικής βιομηχανίας.

Το δίκτυο PANACEA θα αντιμετωπίσει τις δύο τελευταίες προκλήσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην αύξηση της τροφοδοσίας με ΜΤΚ διαφορετικών βιομηχανιών βιο-προϊόντων και στην προσέγγιση των παραγωγών βιομάζας με τις βιομηχανίες βιο-προϊόντων σε νέες αλυσίδες παραγωγής υψηλής αξίας.