Το PANACEA είναι ένα Θεματικό Δίκτυο που προωθείται από το EIP-AGRI και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της ΕΕ. 

Η Ευρωπαϊκή Συνεργασία Καινοτομίας για την Αγροτική Παραγωγικότητα και Αειφορία (EIP-AGRI) ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την προώθηση της καινοτομίας στους τομείς της γεωργίας και της δασοπονίας και την προσέγγιση της έρευνας με την εφαρμογή. Η EIP-AGRI δημιουργήθηκε ως ένας νέος τρόπος υποστήριξης των τομέων της γεωργίας και της δασοπονίας ώστε να γίνουν πιο παραγωγικοί, αειφόροι και ικανοί να αντιμετωπίσουν τις σημερινές προκλήσεις, όπως ο έντονος ανταγωνισμός, οι μη σταθερές τιμές της αγοράς, η κλιματική αλλαγή και οι αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί κανόνες.

Η EIP-AGRI επικεντρώνεται στη δημιουργία συνεργασιών και τη σύνδεση ατόμων με διαφορετικό επαγγελματικό υπόβαθρο στο δίκτυο EIP-AGRI μέσω διαφόρων τύπων δραστηριοτήτων, όπως οι Επιχειρησιακές Ομάδες και οι Ομάδες Συναντήσεων EIP-AGRI. Διάφοροι παράγοντες από τους τομείς της καινοτομίας και την γεωργίας – αγρότες, σύμβουλοι, ερευνητές, αγροτικές επιχειρήσεις, ΜΚΟ και άλλοι ενδιαφερόμενοι – θα συνεργαστούν, θα μοιραστούν τις ιδέες τους και θα μετατρέψουν τις υπάρχουσες γνώσεις σε καινοτόμες λύσεις και ερευνητικά αποτελέσματα που μπορούν να υλοποιηθούν ευκολότερα.

Η Υπηρεσία Υποστήριξης της EIP-AGRI λειτουργεί ως διαμεσολαβητής στο δίκτυο EIP-AGRI, ενισχύοντας την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ όσων έχουν έντονο ενδιαφέρον για την καινοτομία στη γεωργία: αγρότες, ερευνητές, σύμβουλοι, επιχειρήσεις, περιβαλλοντικές ομάδες, ομάδες καταναλωτών και άλλες ΜΚΟ.

Μια επιτροπή ελέγχου υψηλού επιπέδου έχει ξεκινήσει την EIP-AGRI παρέχοντας στρατηγικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή του. Ο συντονισμός της γεωργικής έρευνας σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Χώρο, η Μόνιμη Επιτροπή Γεωργικής Έρευνας (SCAR), η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους από τα κράτη μέλη και τις υποψήφιες και συνδεδεμένες χώρες, έχει αναλάβει την παροχή βοήθειας για την ΕΙΡ μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων εργαλείων στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Παρέχει συμβουλές μέσω μιας ειδικής ομάδας εργασίας για τα Συστήματα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS).