Το δίκτυο PANACEA στοχεύει στη διάδοση των μη τροφικών καλλιεργειών που βρίσκονται κοντά στην υλοποίηση και στη συνεργασία μεταξύ της έρευνας, της βιομηχανίας και της αγροτικής κοινότητας, προκειμένου να αυξηθεί η συμβολή των μη τροφικών καλλιεργειών στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη βιο-οικονομία..

Οι μη τροφικές καλλιέργειες (ΜΤΚ) είναι εκείνες που δεν εμπλέκονται στις αλυσίδες παραγωγής τροφίμων και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενός ευρέος φάσματος βιο-προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των πολυμερών, των λιπαντικών, των δομικών υλικών, των φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και της βιοενέργειας και των καυσίμων. Σήμερα στην Ευρώπη μπορούμε να βρούμε εγκαταστημένες μια σειρά μη τροφικών καλλιεργειών με στόχο την παραγωγή βιο-προϊόντων και βιοενέργειας.

Ωστόσο, παρά τις σημαντικές επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη, οι ΜΤΚ δεν είναι ευρέως διαδεδομένες στην Ευρωπαϊκή γεωργία, κυρίως λόγω των προκλήσεων στις αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς και των κενών στο πολιτικό πλαίσιο και στα επενδυτικά κίνητρα. Έτσι, η αυξανόμενη ανάγκη σε πρώτες ύλες για την προμήθεια των βιομηχανιών που παράγουν βιο-προϊόντα καθιστά αναγκαία την επιτυχή διείσδυση των ΜΤΚ στη γεωργία της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, το δίκτυο PANACEA αντιμετωπίζει την πρόκληση της αύξησης της διείσδυσης των ΜΤΚ στην ΕΕ Γεωργία και την βιο-οικονομία, με τους ακόλουθους στόχους:

 • Να δημιουργήσει και να διαδώσει μια ΑΠΟΓΡΑΦΗ επιστημονικών αποτελεσμάτων που βρίσκονται κοντά στην εφαρμογή σχετικά με τη αειφόρο παραγωγή των ΜΤΚ.
 • Να αναλύσει και να συμβάλλει στον ρόλο που οι ΜΤΚ μπορεί να διαδραματίσουν στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ της Ευρώπης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα συμφέροντα των αγροτών και των βιομηχανιών παραγωγής βιο-προϊόντων.

 • Να δημιουργήσει δια-δραστικές ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝσε 10 χώρες που θα περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα εμπλεκομένων από την επιστήμη, την βιομηχανία και την γεωργική εφαρμογή ώστε να διευκολύνουν τη διάδοση λύσεων ΜΤΚ που βρίσκονται κοντά στην υλοποίηση και τη συλλογή και διάδοση καινοτόμων ιδεών.

 • Να παρέχει ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ σε αγρότες, γεωπόνους και φοιτητές με γνώσεις προσανατολισμένες στην εφαρμογή, σχετικά με συγκεκριμένες αλυσίδες παραγωγής ΜΤΚ υψηλής αξίας.

 • Να αναπτύξει την διαδικτυακή ‘ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ-PANACEA’, η οποία θα προσφέρει υπηρεσίες σε αγρότες, σε γεωπόνους και σε βιομηχανίες παραγωγής βιο-προϊόντων για ανταλλαγή γνώσεων, δικτύωση, αξιολόγηση των οικονομικών και περιβαλλοντικών πτυχών των ΜΤΚ και προσέγγιση μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης για νέα έργα και πρωτοβουλίες.

 • ΔΙΚΤΥΩΣΗ με άλλες σχετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως η EIP-AGRI, άλλα Θεματικά Δίκτυα και Επιχειρησιακές Ομάδες, διασφαλίζοντας μακροπρόθεσμα τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του δικτύου.

Το δίκτυο PANACEA χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της ΕΕ και υποστηρίζεται από την πρωτοβουλία EIP-AGRI.

 • 3 χρόνια

  Έναρξη τον Νοέμβριο του 2017

 • 1,999,500.00 €

  Προϋπολογισμός χρηματοδοτούμενος από το Horizon 2020

 • 18 εταίροι

  Προερχόμενοι από 10 χώρες

 • + 250 αγρότες & +100 βιομηχανίες σε συμβουλευτικές υπηρεσίες

  Για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες των μη τροφικών καλλιεργειών

 • +850 εμπλεκόμενοι

  Συμμετέχoυν σε εθνικές και ευρωπαϊκές εκδηλώσεις

 • +750 εκπαιδευόμενα άτομα

  Αγρότες, γεωπόνοι και φοιτητές

 • +200 περιπτώσεις Μη Τροφικών Καλλιεργειών

  Περιπτώσεις, λύσεις και εφαρμογές που βρίσκονται κοντά στην υλοποίηση

 • +1000 εγγεγραμμένοι χρήστες

  Στην πλατφόρμα PANACEA

Το PANACEA, ως θεματικό δίκτυο για τις μη τροφικές καλλιέργειες (ΜΤΚ), θα συγκεντρώσει υφιστάμενες αλλά μη-επαρκώς χρησιμοποιούμενες επιστημονικές γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές, καθιστώντας τες έτοιμες για υλοποίηση από τους επαγγελματίες μέσα από προσιτό και κατανοητό ενημερωτικό υλικό, πηγές πληροφοριών και εργαλεία που θα εμπλουτίσουν τη βάση δεδομένων του EIP-AGRI με συγκεκριμένες λύσεις τις οποίες οι αγρότες μπορούν εύκολα να υλοποιήσουν.

Οι δραστηριότητες του PANACEA θα πραγματοποιηθούν τόσο σε εθνικό επίπεδο, σε 10 κράτη μέλη, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο (βλέπε τμήμα “Το PANACEA στη χώρα σας”) όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφού η ηλεκτρονική πλατφόρμα PANACEA θα διευκολύνει τη διάδοση των αποτελεσμάτων και την αλληλεπίδραση μεταξύ των ενδιαφερομένων σε όλη την Ευρώπη.

Το PANACEA είναι δομημένο σε 7 Πακέτα Εργασίας (ΠΕ), σχεδιασμένα ώστε να βοηθήσουν στην διάχυση των αποτελεσμάτων του: