Το PANACEA, ως θεματικό δίκτυο, θα συλλέξει υπάρχουσες αλλά μη-επαρκώς χρησιμοποιούμενες επιστημονικές γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές, καθιστώντας τες έτοιμες για εφαρμογή από επαγγελματίες μέσω προσιτού και κατανοητού ενημερωτικού υλικού, πηγών και εργαλείων και θα φέρει σε επαφή την έρευνα, την κοινότητα των αγροτών και τη βιομηχανία, ώστε να καταγράψει νέες ιδέες για την έρευνα και την καινοτομία, οι οποίες προέρχονται από την πρακτική εφαρμογή.

Για το σκοπό αυτό, το PANACEA θα πραγματοποιήσει τις ακόλουθες δραστηριότητες σε 10 χώρες-στόχους: Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Οι εκδηλώσεις προώθησης θα πρέπει να είναι προσανατολισμένες στις αλυσίδες παραγωγής στοχευόμενων καλλιεργειών και τις σχετικές αγορές, στοχεύοντας σε μία ή περισσότερες από τις 4 κατηγορίες ΜΤΚ που πραγματεύεται το PANACEA. Σε κάθε χώρα θα πραγματοποιηθούν δύο εκδηλώσεις προώθησης για τις αλυσίδες υψηλής αξίας.

Αφού προσδιοριστούν και αξιολογηθούν, οι πιο υποσχόμενες και κοντά στην εφαρμογή ΜΤΚ θα διαδοθούν, μαζί με τις επιτυχημένες περιπτώσεις παραγωγής ΜΚΤ, καθώς και τα ευρήματα από τη διαβούλευση με τους αγρότες και τις βιομηχανίες παραγωγής βιο-προϊόντων, σχετικά με το ρόλο των τους στην βιο-οικονομία.

Θα πραγματοποιηθούν επίσης παράλληλες συναντήσεις σύζευξης και επιχειρηματικές συναντήσεις για τον εντοπισμό νέων αλυσίδων προϊόντων υψηλής αξίας, απαιτήσεων από τους τελικούς χρήστες και ιδεών για έργα καινοτομίας. Τα αποτελέσματα από αυτές τις εκδηλώσεις θα επιτρέψουν στο PANACEA να ορίσει εθνικούς οδικούς χάρτες με προτάσεις για την περαιτέρω διείσδυση των ΜΤΚ στα εθνικά γεωργικά συστήματα.

Με βάση τις γνώσεις και τις πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν στις εθνικές εκδηλώσεις προώθησης, θα διοργανωθούν τρεις εκδηλώσεις προώθησης Ευρωπαϊκής εμβέλειας, στη Γαλλία, την Πολωνία και την Ισπανία, οι οποίες θα εστιάσουν στις ελαιούχες, λιγνο-κυτταρινούχες και αμυλούχες καλλιέργειες.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Για αυξημένη διείσδυση των ΜΤΚ στα γεωργικά συστήματα παραγωγής απαιτείται η διάδοση και η μεταφορά πρακτικών που βρίσκονται κοντά στην υλοποίηση, η ύπαρξη περιπτώσεων με επιτυχημένα μοντέλα ΜΤΚ και οι περιπτώσεις που προσεγγίζουν ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής υψηλής αξίας.

Με αυτό το σκοπό, το PANACEA θα προσφέρει μαθήματα κατάρτισης σε 10 χώρες, προσαρμοσμένα στις ανάγκες τριών διαφορετικών ομάδων ενδιαφέροντος:

  • Γεωπόνοι: Εστίαση στην παραγωγή στοχευμένων ΜΤΚ και σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής τους, παρέχοντας τους τα εργαλεία για τη σύνδεση των παραγωγών στην αλυσίδα παραγωγής υψηλής αξίας.
  • Αγρότες: Εστίαση στη μεταφορά και επίδειξη επιτυχημένων περιπτώσεων.
  • Φοιτητές γεωπονίας: Εστίαση στην παραγωγή στοχευμένων ΜΤΚ.

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στις δραστηριότητες του PANACEA στις 10 χώρες ενδιαφέροντος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον/τους εταίρο/ους του PANACEA που βρίσκεται στη χώρα σας.