PANACEA to sieć tematyczna promowana przez EIP-AGRI i finansowana z unijnego programu Horizon 2020. 

Europejskie Partnerstwo Innowacyjne W Zakresie Produktywności Rolnej I Zrównoważonego Rozwoju (EIP-AGRI) zostało uruchomione przez Komisję Europejską w celu promowania innowacji w sektorach rolnictwa i leśnictwa oraz zbliżenia badań i praktyki. EIP-AGRI zostało powołane, jako nowy sposób wspierania sektorów rolnictwa i leśnictwa, aby stały się bardziej produktywne, zrównoważone i zdolne do sprostania bieżącym wyzwaniom, takim jak ostrzejsza konkurencja, bardziej zmienne ceny rynkowe, zmiana klimatu i surowsze przepisy dotyczące ochrony środowiska.

EIP-AGRI koncentruje się na tworzeniu partnerstw i łączeniu osób z różnych środowisk zawodowych w sieci EIP-AGRI za pośrednictwem różnych rodzajów działalności, takich jak grupy operacyjne i grupy fokusowe EIP-AGRI. Różne podmioty w dziedzinie innowacji i rolnictwa – rolnicy, doradcy, badacze, przedsiębiorstwa rolne, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane strony – będą współpracować, dzielić się swoimi pomysłami i przekształcać istniejącą wiedzę w innowacyjne rozwiązania i wyniki badań, które można łatwiej wprowadzić do praktyki.

Punkt serwisowy EIP-AGRI działa jako mediator w ramach sieci EIP-AGRI, usprawniając komunikację i współpracę między wszystkimi, którzy są żywo zainteresowani innowacyjnym rolnictwem: rolnicy, naukowcy, doradcy, przedsiębiorstwa, grupy środowiskowe, grupy interesów konsumentów i inne organizacje pozarządowe.

Doświadczona rada nadzorcza uruchomiła EIP-AGRI, zapewniając strategiczne wytyczne dotyczące wdrożenia. Koordynując badania w dziedzinie rolnictwa w europejskiej przestrzeni badawczej; Stały Komitet ds. Badań w Rolnictwie (SCAR), w którego skład wchodzą przedstawiciele państw członkowskich oraz krajów kandydujących i stowarzyszonych, zaangażował się w pomoc EIP poprzez opracowanie innowacyjnych instrumentów programu Horizon 2020. Doradza za pośrednictwem specjalnej grupy roboczej ds. Systemów wiedzy i innowacji w rolnictwie (AKIS).