Biogospodarka obejmuje produkcję odnawialnych zasobów biologicznych i przekształcanie tych zasobów, pozostałości, produktów ubocznych i strumieni ubocznych w produkty o wartości dodanej, takie jak żywność, pasza, produkty biologiczne, usługi i bioenergia. Jest to niezbędna alternatywa dla naszej obecnej gospodarki opartej na paliwach kopalnych, zależnej od ograniczonej podaży zasobów nieodnawialnych naszej planety, takich jak ropa naftowa i węgiel.

Biogospodarka jest uznawana za kolejną falę rozwoju gospodarczego UE i powinna zapewnić duże możliwości w zakresie innowacji, miejsc pracy i wzrostu gospodarczego, aby pomóc w reindustrializacji Europy. Zamiast korzystać z zasobów nieodnawialnych, takich jak ropa naftowa i węgiel, materiały roślinne oraz odpady komunalne i hodowlane – biomasa – można przekształcić w energię elektryczną, paliwa, tworzywa sztuczne i podstawowe składniki procesów chemicznych.

Część biogospodarki wykorzystująca biomasę, uprawy i pozostałości z rolnictwa, leśnictwa i przemysłu spożywczego do produkcji materiałów, biochemikaliów, biopaliw i energii definiowana jest jako gospodarka oparta na zasobach biologicznych (nieżywnościowa część biogospodarki ). RNŻ i ich pozostałości służą jako surowiec dla produktów biologicznych i bioenergii.